Oppiminen

Pikkuli-maailma on hyvä ja turvallinen paikka sosiaalisten ja tunnetaitojen oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa.

kidshalik1_smallHahmot tukevat kasvua ja kehitystä

Pikkulin hahmot on luotu kuvaamaan erilaisia persoonoita, heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Myös erilaiset luonteenpiirteet pääsevät esille. Tämä on yhdistetty laadukkasti toteutettuun visuaalisuuteen ja tarinankerrontaan. Kasvatustieteen tutkijat ovat analysoineet Pikkulin kaikki 26 animaatiojaksoa ja poimineet sieltä jaksoissa esiintyvät sosiaalisten ja tunnetaitojen oppimisteemat, joita oppimisessa käytetään hyväksi.

Oppimisen muutos ja opetussuunnitelma 2016

Opetushallituksen esiopetuksesta vastaava opetusneuvos Arja-Sisko Holappa kertoi (Maria Leivosen opinnäytetyö, 2016), että tunnetaidot mainitaan nyt ensimmäistä kertaa omana osa-alueena esiopetuksen opetussuunnitelmassa. Tämä perustuu opetushallituksen analyysiin mm. suomalaisten mielenterveysongelmien lisääntymisestä. Tunnetaidot, tunteiden säätely ja tunteiden tunnistaminen itsessä ja toisissa on edellytys hyvälle mielenterveydelle. Aikaisemmin korostettiin yksilön oppimista ja puurtamista yksin, nyt korostetaan oppivan yhteisön ajatusta, jossa myös opettajat ovat mukana oppimassa. Opetushallitus arvioi, että uusia työkaluja tarvitaan opetukseen. Monimediallinen oppimisympäristö on Holapan mukaan tehokas ja monipuolinen työkalu käsitellä tunne- ja sosiaalisia taitoja.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Pikkuli-opetusmateriaali loppuvuodesta 2016

nimeton-8Pikkulin ensimmäinen opetusmateria vastaa juuri uusien työkalujen tarpeisiin. Kevään ja syksyn 2016 aikana olemme testanneet Pikkuli-opetusmateriaalikokonaisuutta ensin pienenä jaksona ja loppukeväästä opetusmateriaalin työstämistä  jatkettiin Hepokullan ala-asteen kanssa. Hepokullan 3. luokan oppilaat kehittivät mm. Pikkuliin pohjautuvia pelivalikkoja, pelikenttiä ja kaikkea muuta sosiaalisten ja tunnetaitojen sovelluksessa hyödynnettävää.

Yleisesti ottaen kasvattajilta kootun palautteen pohjalta Pikkuli koetaan erittäin hyvin tunnetaitojen oppimiseen soveltuvaksi kielettömän ilmaisunsa vuoksi. Pikkulissa ilmaistaan tunteet itkuna, nauruna, tanssina – tai kuvakuplin! Näin sanat eivät selitä tunteita, vaan niiden ymmärtämiseen ja tulkintaan pitää keskittyä.

Pikkuli mukana xEdu -opetusalan teknologiahautomon kiihdytysohjelmassa

Syyskuussa 2016 Pikkuli-aloitti osana xEdun kiihtydysohjelmaa, jossa saamme asiantuntijaneuvoja, koulutusta sekä apua kokonaisuuden kehittämiseen.

Pikkuli EduLue lisää:  www.xedu.co